ผู้เขียน หัวข้อ: พัฒนาทักษะการวาดภาพระบายสี สำหรับเด็กอายุ 5 – 6 ปี  (อ่าน 1765 ครั้ง)

KoonKroo

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • กระทู้: 317
  • พลังความดี: 0
    • koonkroo
Untitled Document

การวิจัยในชั้นเรียน
1.) เรื่อง พัฒนาทักษะการวาดภาพระบายสี  สำหรับเด็กอายุ 5 – 6 ปี
2.) ความสำคัญและที่มา
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ปีการศึกษา 2546 ภาคเรียนที่ 1 ผู้วิจัยได้สังเกตเห็นว่านักเรียน 3 คน   ในจำนวนผู้เรียนในระดับชั้นก่อนประถมศึกษาปีที่ 3/6 ทั้งหมด  32 คน  มีพัฒนาการด้านการวาดภาพระบายสี
มีลักษณะดังต่อไปนี้
1.   ภาพที่วาดแล้วลายเส้นคงที่
2.   ภาพวาดผู้วิจัยดูแล้วไม่ทราบว่าเป็นภาพอะไร   และเมื่อถามผู้วาดก็ตอบได้ไม่ตรงกับภาพที่วาด
3.   การระบายสีออกนอกเส้นเลอะเทอะไม่สวยงาม  ไม่ตรงกับสภาพจริงหรือธรรมชาติ
4.   ไม่ตั้งใจและไม่ชอบวาดภาพ  เนื่องจากตอบว่าวาดไม่เป็น
ผู้วิจัยจึงใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา  เพื่อพัฒนาทักษะการวาดภาพระบายสี  เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการวาดภาพระบายสีได้ดีขึ้น

 3.)จุดมุ่งหมาย
       1.เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการวาดภาพระบายสีได้สวยงามมากขึ้น
       2.เพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการในการวาดภาพระบายสี
       3.เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่องานศิลปะ มีใจรักวาดภาพ

4.)   ตัวแปรการศึกษา
               1.ตัวแปรต้น   จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
               2.ตัวแปรตาม   ผู้เรียนมีความสามารถในการวาดภาพระบายสี
5.)   กรอบแนวคิดในการวิจัย

6.) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย    ผู้เรียนมีทักษะในการวาดภาพ
เป็นรูปแบบภาพที่ชัดเจนมากขึ้น  การระบายสีได้สวยงามอยู่ในขอบเขต มีความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการได้ดีในระดับหนึ่ง
7.)   ขอบเขตของการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง   1. ด.ช. วรวลัญช์      เอี่ยมประพันธ์
                 2. ด.ช. ธีรพล       นาคเกษม
               3. ด.ช. เมธาพร    วัชนุภาพร
นักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษาปีที่ 3/6 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา  2546  โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
        เนื้อหากิจกรรม
         1.กิจกรรมสร้างสรรค์
         2.ตรวจผลงานของผู้เรียน

8.)   วิธีการดำเนินการวิจัย
ในนวัตกรรมในการฝึกทักษะช่วงละ 1 เดือน โดยใช้แบบฝึกทักษะที่กำหนดไว้เป็นกิจกรรมดังต่อไปนี้
8.1 ให้วาดภาพระบายสีก่อนการใช้แบบฝึกหัด 1 ครั้ง
8.2 ใช้แบบฝึกทักษะตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในกิจกรรม

แนวทางที่แก้ไข
1. ฝึกการลากเส้นตามรอยเส้นปะเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์
2. ฝึกวาดภาพระบายสีตามรอยเส้นปะเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์
3. ฝึกวาดภาพระบายสีตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 6  สัปดาห์

9.)   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
-   แบบฝึกทักษะ
-   การสังเกต
-   การตรวจผลงาน
  การเก็บรวมรวบข้อมูล
           1.ระดับความสามารถในการวาดภาพ
           2.วิธีการที่ใช้ คือ การตรวจผลงาน
10.)   ผลการวิเคราะห์
เมื่อเปรียบเทียบจากการวาดภาพระบายสีก่อนทำการวิจัย  พบว่า การวาดภาพ เด็กไม่สามารถบอกว่าเป็นภาพอะไร บางครั้งสามารถบอกได้ว่าเป็นภาพอะไร
แต่ผู้วิจัยใช้วิธีถามเพื่อนๆ เป็นการส่วนตัว เพื่อนๆก็มองไม่ออกมาเป็นภาพตามที่กล่าว     การระบายสีออกนอกเส้น   แต่เมื่อได้ทำแบบฝึกลายเส้นเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ฝึกวาดภาพระบายสีตามรอยเส้นปะเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์และฝึกวาดภาพระบายสีตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 6  สัปดาห์ สังเกตเห็นว่า เด็กมีทักษะในการวาดภาพระบายสีพัฒนาในทางที่ดีขึ้น
ระดับหนึ่ง คือ วาดแล้วเพื่อนๆ ครู รวมถึงตัวเด็กสามารถมองและบอกได้ว่าเป็นภาพอะไร 
11.)   สรุปผล จากการวิจัยเด็กที่ขาดทักษะในการวาดภาพระบายสีมีความสาวารถในการวาดภาพระบายสีได้ดีเป็นที่น่าพอใจของผู้วิจัยระดับหนึ่ง

12.)   ข้อคิดที่ได้จากการวิจัย
ในการช่วยแก้ปัญหาทางเด็กที่ขาดทักษะการพัฒนาด้านต่างๆสามารถทำได้ถ้า
คุณครูสังเกตและหาวิธีที่เหมาะสมกับวัยเด็กที่ขาดทักษะนั้นๆ ก็จะ
สามารถพัฒนาในทางที่ดีขึ้นมาได้บ้างตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน
Untitled Document


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอบคุณ! เพียงแค่กด ถูกใจ ในแฟนเพจของเราก็พอ
http://www.facebook.com/pages/KoonKrooCom/278171538897165
ครู