ผู้เขียน หัวข้อ: ดาวน์โหลด วิจัยในชั้นเรียน ทั้งหมดมากมาย  (อ่าน 178431 ครั้ง)

KoonKroo

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • กระทู้: 317
  • พลังความดี: 0
    • koonkroo
Untitled Document

ดาวน์โหลด วิจัยในชั้นเรียน ทั้งหมดมากมาย


009.doc
01.doc
011.doc
013.doc
03.doc
03R63.DOC
04.doc
05.doc
066.doc
07.doc
08.doc
09.doc
10.doc
103.doc
107.doc
108.doc
11.doc
112.doc
116.doc
118.doc
119.doc
13.doc
14.doc
15.doc
16.doc
17.doc
18.doc
20.doc
21.doc
25.doc
26.doc
27.doc
28.doc
29.doc
31.doc
32.doc
33.doc
36.doc
37.doc
39.doc
40.doc
41.doc
42.doc
44.doc
45.doc
46.doc
48.doc
51.doc
52.doc
53.doc
55.doc
56.doc
59.doc
60.doc
61.doc
62.doc
63.doc
65.doc
66.doc
67.doc
68.doc
69.doc
74.doc
75.doc
76.doc
77.doc
80.doc
81.doc
82.doc
85.doc
86.doc
87.doc
88.doc
89.doc
91.doc
92.doc
93.doc
95.doc
96.doc
97.doc
99.doc
journal.doc
listfolder.txt
การทำสังคมมิติเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน.doc
การท่องสูตรคูณ.doc
การประเมินโครงการชมรมนักวิจัยรุ่นจิ๋ว.doc
การปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยใช้นิทาน และ.doc
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของ.doc
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน.doc
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานของ.doc
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านการฟัง.doc
การฝึกวินัยการทิ้งขยะลงถัง.doc
การพัฒนาการอ่านของนักเรียน.doc
การพัฒนาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา.doc
การพัฒนาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3.doc
การพัฒนาการเขียนคำที่มีวรรณยุกต์โดยบทเรียนสำเร็จรูป.doc
การพัฒนาการเขียนคำที่มีวรรณยุกต์โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป.doc
การพัฒนาการเขียนคำที่มีวรรณยุกต์โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป2.doc
การพัฒนาการเขียนร้อยกรองโดยใช้แบบฝึกการเขียนร้อยกรอง.doc
การพัฒนาการแต่งโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (การคูณ).doc
การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานของนักเรียนชั้น.doc
การพัฒนาทักษะการหาผลคูณของนักเรียน.doc
การพัฒนาทักษะการอ่านตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก.doc
การพัฒนาทักษะการเขียนร้อยกรองโดยใช้แบบฝึกการเขียนร้อยกรอง.doc
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาสร้างเสริมประสบการณ์.doc
การพัฒนาทักษะด้านกล้ามเนื้อมือในการทำงาน.doc
การพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน.doc
การพัฒนานักเรียนในการอ่านภาษาอังกฤษ.doc
การพัฒนาบทเรียนการ์ตูนเรื่องทศนิยมเพื่อใช้ในการสอนซ่อมเสริม.doc
การพัฒนาลายมือหัวกลมตัวเหลี่ยมของนักเรียน.doc
การพัฒนาเด็กสมาธิสั้นด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์.doc
การวัดเจตคติที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน.doc
การวาดระบายสี.doc
การวิจัยเกี่ยวกับผลการจัดประสบการณ์โดยใช้สื่อเตรียมเด็กให้สงบ.doc
การวิจัยเกี่ยวกับพื้นฐานการสะกดคำภาษาไทยจากการเล่นเกม.doc
การวิจัยในชั้นเรียน.doc
การวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์.doc
การวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์2.doc
การศึกษาปัญหาความคงทนในการจำคำศัพท์ของนักเรียน.doc
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา.doc
การศึกษารายกรณี.doc
การศึกษารายกรณี2.doc
การศึกษาสภาพปัญหาการเรียนเลข โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป.doc
การศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน.doc
การสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านคำ - สะกด.doc
การสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านคำ - สะกดคำ.doc
การสร้างพฤติกรรมในการรับประทานอาหารโดยการปลูกฝังทีละน้อย.doc
การสร้างระเบียบของนักเรียน.doc
การสร้างระเบียบวินัยในการรับประทานอาหาร.doc
การสร้างวินัยในการเก็บของให้เข้าที่โดยวิธีการจัดเก็บหมวดหมู่.doc
การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์การอ่านเรื่องสั้น.doc
การสร้างหนังสือเสริมประสบการอังกฤษ.doc
การสอนเรื่องกำไรโดยใช้เครื่องคิดเลข.doc
การสำรวจการส่งงานของนักเรียน.doc
การสำรวจความพร้อมก่อนการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ.doc
การสำรวจราคา สินค้า ข้าวสาร ข้าวเหนียว น้ำตาลทราย.doc
การสำรวจสภาพปัญหาเด็กเล่นเกมขณะเรียนคอมพิวเตอร์.doc
การส่งงานของนักเรียน.doc
การส่งเสริมการอ่านทำนองเสนาะ.doc
การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียน 2.doc
การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียน.doc
การส่งเสริมทักษะการเขียน ตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ.doc
การส่งเสริมและพัฒนาการวาดภาพและความคิดสร้างสรรค์.doc
การอ่าน 2.doc
การอ่าน.doc
การเขียนคำที่มีวรรณยุกต์.doc
การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านสะกดคำของนักเรียน.doc
การเสริมสร้างระเบีบวินัยโดยวิธีการให้คะแนนเป็นห้องเรียน.doc
การเสริมแรงโดยการให้ความรักผู้เรียนที่ไม่ชอบปฏิบัติงานศิลปะ.doc
การแก้ปัญหาการเขียนคำภาษาไทยไม่ถูกต้อง.doc
การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานวิชาภาษาไทยของเด็กชายอานันท์  สิทธิโชค.doc
การแก้ปัญหานักเรียนเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง.doc
การแต่งโจทย์ทางคณิตศาสตร์.doc
การใช้วิธีตามใจฉันเพื่อเพิ่มความมีระเบียบวินัยของนักเรียน.doc
การใช้เกมเพื่อพัฒนาทักษะการสะกด การอ่านคำ ภาษาอังกฤษ.doc
การใช้แบบฝึกทักษะการเสริมแรง.doc
การใช้แบบฝึกทักษะและการเสริมแรง.doc
การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของ.doc
การไม่ส่งการบ้าน.doc
การไม่ส่งงาน.doc
กิจกรรมการซ่อมเสริม.doc
คณิต.doc
คณิต2.doc
คณิตม4.doc
ครู.doc
ครูที่พึงประสงค์.doc
ความต้องการบริการแนะแนว.doc
ความพึงพอของพนักงานต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย.doc
ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียน.doc
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่องานโภชนาการ.doc
ความพึงพอใจที่โรงเรียนจัดให้มีสวัสดิการพนักงาน.doc
ความพึงพอใจในงานซ่อมบำรุงของฝ่ายบริการ.doc
คอม.doc
คุณลักษณะและลำดับที่ของคุณลักษณะของครู.doc
งานวิจัย ผลิตสื่อ CAI  ก๊าซ ของเหลว  ของแข็ง.doc
จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน.doc
จริยธรรมอันพึงประสงค์.doc
ทักษะวิทย์.doc
ทัศนคติที่มีต่อวิชาภูมิศาสตร์ของนักเรียน.doc
นำไปใช้ได้เลย.doc
ปัญหาเด็กเล่นเกมเรียนคอม.doc
ผลการจัดประสบการณ์โดยการใช้แรงเสริมในการพัฒนาทักษะการพูด.doc
ผลการใช้ชุดฝึกเพื่อแก้ปัญหาการเขียนหนังสือหัวกลับของนักเรียน.doc
ฝึกและพัฒนาให้เด็กนักเรียนทั้ง 5 คนอ่านหนังสือออกและเขียนได้.doc
พฤติกรรมการเรียนว่ายนำ.doc
พฤติกรรมการไม่ส่งงานตามกำหนดของนักเรียนชั้น ม.doc
พฤติกรรมของนักเรียนที่ไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ.doc
พฤติกรรมนักเรียนไม่ชอบคณิต.doc
พฤติกรรมไม่ส่งการบ้าน.doc
พัฒนาการทางสังคมปลูกฝังค่านิยม และความรับผิดชอบ.doc
พัฒนาการหาทักษะผลคูณ.doc
พัฒนาการแต่งโจทย์คณิต.doc
พัฒนาทักษะกล้ามเนื้อ.doc
พัฒนาทักษะการจำคำศัพท์.doc
พัฒนาทักษะการจำศัพย์.doc
พัฒนาทักษะการวาดภาพระบายสี  สำหรับเด็กอายุ 5 – 6.doc
พัฒนาทักษะการเรียนว่ายน้ำ สำหรับเด็กกลัวจมน้ำ.doc
พัฒนาทักษะดานการเขียน.doc
พัฒนานำหนักเกิน.doc
รายชื่อวิจัยในชั้นเรียน.doc
วิจัย เรื่อง การเช็คเวลาเรียนมีผลต่อการเข้าเรียนของนักเรียน.doc
วิจัยครู.doc
วิจัยความขยันหมั่นเพียร.doc
วิจัยแบบเสริมแรง.doc
วิเคราะการแก้โจทย์คณิตศาสตร์.doc
วิเคราะโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์.doc
ศึกษาการอ่านการเขียน ภาษาไทย ป.4.doc
ศึกษาการเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ในระดับชั้น ป.4.doc
ศึกษาการเขียนภาษาไทยไม่ถูก.doc
ศึกษาพฤติกรรมการลงเรียนว่ายน้ำ.doc
ศึกษาพฤติกรรมการเรียนกรีฑาและการพัฒนาการออกสตาร์ท.doc
ศึกษาพฤติกรรมการเรียนว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์.doc
ศึกษาพฤติกรรมการเรียนว่ายน้ำและการพัฒนาผู้เรียน.doc
ศึกษาพฤติกรรมการเรียนว่ายน้ำและพัฒนาผู้เรียน.doc
ศึกษาและแก้ปัญหานักเรียนเขียนภาษาไทยไม่ถูกต้อง.doc
สนใจที่จะสำรวจความต้องการการบริการแนะแนวของนักเรียน.doc
สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการในการจัดจำหน่ายเครื่องเขียน.doc
สำรวจบุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่น.doc
ส่งเสริมการอ่านทำนองสเนาะ.doc
ส่งเสริมการอ่านสะกดคำ.doc
ส่งเสริมการอ่านสะกดคำของนักเรียน.doc
ส่งเสริมการเรียนพื้นฐานวิทย์ ม.1.doc
ส่งเสริมการเรียนวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ม1.doc
ส่งเสริมทักษะการค้นคว้าความรู้วิทยาศาสต.doc
ส่งเสริมทักษะการค้นคว้าความรู้วิทย์.doc
ส่งเสริมทักษะการระบายสี สำหรับนักเรียน.doc
ส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำ ของเด็กชายมนู  รัตนน้อย.doc
ส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำของ เด็กชายมนู รัตนน้อย.doc
ส่งเสริมสมาธิ.doc
เค้าโครงการจัดทำสื่อเกมส์เคมี.doc
เจตตคติต่อวิชาคณิต.doc
เปรียบเทียบความหมาย ภาษาถิ่นระยอง กับ ภาษากลาง.doc
เสริมทักษะการค้นคว้าวิทย์.doc
แก้ปัญหาบวกลบคูณหารเลข.doc
แก้ปัญหาเขียนสะกดคำไม่ถูก.doc
แบบฝึกพัฒนาการเรียนรู้ภาษาจีน.doc
แบบฝึกหัดการคิดคำนวณ โดยใช้กิจกรรมการเขียน.doc
ใช้ได้.doc
ไทย.doc
ไม่ส่งงาน.doc
Untitled Document


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอบคุณ! เพียงแค่กด ถูกใจ ในแฟนเพจของเราก็พอ
http://www.facebook.com/pages/KoonKrooCom/278171538897165
ครู